TICNOVA

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
(Informació addicional)
Textos Legals Versió 1   03-2018


  3.0

  Informació addicional (general)

  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

  Responsable
  del tractament

  Dades de contacte
  del responsable

  GRUP TICNOVA
  C/ Ignasi Iglesias, 161 -Pol. Ind. Mas Batlle- 43206 REUS
  NIF B43067586
  Tel. 977 30 91 00

  Termini de conservació

  La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

  Destinataris

  Destinatari de la cessió

  Les empreses que formen part del Grup Ticnova

  Finalitat de la cessió

  Enviament de la informació publicitària de les societats que formen part del grup Ticnova.

  Legitimació de la cessió

  Consentiment del interessat.

  Moviments internacionals de dades

  No es produeixen.

  Transferència internacional

  No es produeixen.

  Encarregats de tractament

  Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

  Drets

  Quins drets te?

  Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
  En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
  En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

  Com pot exercitar-los?

  Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  pd@ticnova.es.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
  Si vol disposar d'un model per a això podrà:
  Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

  Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

  Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

 

 


 

 

 

 


Web Adequada